VyštMgr. Jana Zajíčková konzultantka pre oblasť "Závislosti"udovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ukončenú štátnou skúškou z klinickej a poradenskej psychologie. Pracovala v resocializačnom AT sanatóriu v Bratislave s drogovo závislými a alkoholikmi. Viedla skupiny na klinike závislostí v Pinelovej nemocnici Pezinok, neskôr pracovala
v Unicornise n.o. prevažne so závislými klientami a ich rodinnými príslušníkmi, individuálne aj skupinovo. Od r. 2009 vykonáva poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a psychoterapeutickú prax pod supervíziou. Absolvovala Výcvik
v poradenstve pre oblasť závislostí, Psychoanalytický výcvik /Praha/, cvičnú
individuálnu psychodynamickú psychoterapiu, zúčastňuje sa skupinovej psychodynamickej supervízie v Pezinku.

V rámci portálu –Hovor o tom– ponúkané poradenstvo , služby a konzultácie v oblastiach resp. otázkach , ktoré sa dotýkajú kategórie Závislosti