Štúdium psychológie na FFUK v Bratislave úspešne ukončila v roku 1998 v odbore poradenská psychológia. V nasledujúcich rokoch pracovala v Centre výchovnej a psychologickej prevencie v Petržalke. Preventívne aktivity, ktoré zároveň slúžili ako skríning pre deti
s problémami v správaní, sa týkali predovšetkým oblastí: zdravý životný štýl, emocionálna zrelosť, sexuálna výchova,

medziľudské vzťahy. Individuálna i skupinová práca bola orientovaná na deti školského veku (7-16r)., nasledovala spolupráca s rodičmi a učiteľmi i školami ako celkom. V rokoch 2005 – 2007 spolupracovala s OZ Odysseus v práci s ohrozenou mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. V roku 2005 ukončila psychoterapeutický výcvik v oblasti nedirektívneho prístupu „Klientom centrovaný prístup a psychoterapia“, znalosti a postupy aplikuje v práci najmä s individuálnymi klientmi.

V rámci portálu Hovor o tom ponúka poradenstvo a konzultácie v oblastiach: Duševná 
rovnováha a psychohygiena, Sexuálne problémy.